SLAB #8

SLAB Literary Magazine no. 8 (Pennsylvania: Slippery Rock University, 2013)

SLAB cover